Miljöpolicy

Stiftelsen Vilohemmet Maria Regina erbjuder vård till personer i livets slutskede samt personer med ätstörning. Genom att integrera miljöaspekter i verksamhetens arbete ska verksamheten bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och förebygga ohälsa. 

I samband med verksamhetsplaneringen sätts kontinuerligt nya mål upp för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet. Verksamheten ska förebygga och minska utsläpp av föroreningar och följa de lagar och krav som är aktuella.

Vi har som mål att miljöarbetet ska bygga på återkommande förbättringar. Kontinuerligt i samband med verksamhetsplaneringen sätts nya mål upp för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet. 

Vi arbetar aktivt med att ha ett effektivt materialutnyttjande, minska användningen av energi och vatten och att verka för en miljöanpassad kemikalie- och läkemedelsanvändning. Verksamheten arbetar aktivt för att höja medvetandenivån hos medarbetarna och de uppmuntras till att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. 

Vid verksamhetsförändringar, investeringar och framtidsbeslut ska hänsyn tas till miljön. 

Vi arbetar för att miljöarbetet ständigt ska förbättras. Resultatet av miljöarbetet utvärderas årligen.